සියලු ප්රවර්ග
EN
KPAL 2Mil පැහැදිලි ගොඩනැගිලි ආරක්ෂක චිත්‍රපටය
KPAL 2Mil පැහැදිලි ගොඩනැගිලි ආරක්ෂක චිත්‍රපටය
KPAL 2Mil පැහැදිලි ගොඩනැගිලි ආරක්ෂක චිත්‍රපටය
KPAL 2Mil පැහැදිලි ගොඩනැගිලි ආරක්ෂක චිත්‍රපටය

KPAL 2Mil පැහැදිලි ගොඩනැගිලි ආරක්ෂක චිත්‍රපටය

ප්‍රමාණය: 1.52 m x30m

1. තාප පරිවාරකයක්

2. අඩු බලශක්ති පිරිවැය

3. ගෘහ භාණ්ඩ ආරක්ෂා කරන්න

4. පිපිරුම් සාක්ෂි

5. රහස්‍යතා ආරක්ෂාව

6. ගොඩනැගිල්ල අලංකාර කරන්න

7. පරිසර හිතකාමී


විස්තර

ඉක්මන් විස්තර:


ආරක්ෂක කවුළු චිත්රපටය ගොඩනැගීම

ඉගෙනගත

වර්ණ

වීඑල්ටී

අ.ලැ.අ.

යූවීආර්

මිලියන 12 ආරක්ෂක චිත්රපටය
(පිපිරුම් විරෝධී)

පැහැදිලිව

89%

6%

24%

මිලියන 8 ආරක්ෂක චිත්රපටය
(පිපිරුම් විරෝධී)

පැහැදිලිව

89%

6%

22%

මිලියන 4 ආරක්ෂක චිත්රපටය
(පිපිරුම් විරෝධී)

පැහැදිලිව

89%

5%

18%

මිලියන 2 ආරක්ෂක චිත්රපටය
(පිපිරුම් විරෝධී)

පැහැදිලිව

89%

6%

16%



නිෂ්පාදන කාණ්ඩය:


2මිලි 安全膜

4මිලි 安全膜

8මිලි 安全膜

12මිලි 安全膜

696593339d929ee15245c72b1fa2fc9

ab22f55a2c4adc4f203c87bf67e3ffc

10e68f365e9e5210666e483c237dcb0

91fde03f384f73e4f51b6005cd32e7f


ඇසුරුම් විස්තර:

Selling ඒකක:

Single අයිතමය

Sපැකේජයේ ප්‍රමාණය:

165x16x16cm

Sදළ බර:

8KG

Package වර්ගය:

KPAL සන්නාම පෙට්ටිය / හිස් පැකේජය

bb4f5aac9b44dcd803333638ab6ab82      e63f835fca6990b70600ee6d395b02b

අප අමතන්න